ජංගම විකුණුම් විසඳුම

අවසාන පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ ජංගම උපාංගයෙන් මුද්‍රණය කිරීමට බලය දෙන්න

1. කඩදාසි පෝරමය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ජංගම පර්යන්තය භාවිතා කරන්න, ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තොරතුරු සහ විකුණුම් ක්‍රියාවලිය විද්‍යුත් සේවාව මගින් මාරු කරන්න.

2.පාරිභෝගික තොරතුරු නැතිවීම වළක්වා ගැනීමට, පරීක්ෂා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන්න.

3.ජංගම පර්යන්ත භාවිතා කිරීමෙන්, එය පාරිභෝගික තොරතුරු ආරක්ෂා කිරීමට, ලොජිස්ටික්ස් සහ මානව පිරිවැය සුරැකීමට, කාඩ්පත් පරීක්ෂාව වේගවත් කිරීමට හැකිය.

 

නිර්දේශිත මාදිලි: SP-T12BTDM, SP-RMT9BTDM, SP-T7BTDM